عشق یا عشق بازی

 

 یک غمزه به پایم چانه بستی

یک همزه درون خانه نشستی

 

مستانه به کوی ما رسیدی

خواب آلود بی رمانه گشتی

 

همچون بلبلی آواز  گویی

آهنگ دلم آشیانه کردی

 

نمی دانی دلم بستر هر درد

کشیدم بر سر هر شانه مستی

 

اگر خواهی دلم بهر تو باشد

صد باره بدان دیوانه هستی

 

مرا بهر همه آن آفریده

منم کاخ زرم میحانه خشتی

 

تو گر صدغنچه در باغ سواران

همانی  مست میخانه سستی

 

زدی مهر فروغ گل صفایت

درون دل هر دانه چه گشتی

 

جاسم ثعلبی  30/10/1390

 

/ 0 نظر / 2 بازدید