حس مخفی عاشقان

حسی در وجودم جاریست

می گویم ولی زبانم قاصر

کاش می تونم بیان کنم

سعی خواهم کرد نورش بتابانم

با نزدیک شدنت

با یکی شدنت کافی است

تو لبخند می زنی و من در تماشای تو ام

هنوز نفهمیده ام

چگونه اظهار کنم

راه و نشانه ای نیافته

ای کاش دوستم داشتی

آنچه را تصورت می کردم

ای کاش تو مال من باشی

از من دور نشو

سایه به سایه دنبالتم

خیلی چیزهای ناگفته دارم

فقط گوش کن

احساس جذبت دارم

دوست دارم

نمی تونم پنهان کنم

بار ها سعی کرده ام

لیکن ناگزیر به تسلیم شدم

فقط و فقط معشوق بمان

و دوست دارم دلهایمان یکی شود

بگذار عشق ادامه داشته

دور نشو

دوست دارم

با خیال بی خیالی

و با جمال بی جمالی

و به آرزوی دیداری

دیدارهای ناپایدار

در هر کوی و دیار

من اگر در این دنیا نبینمت

در آنجا منتظرت هستم

ای جان هر جانان

20/9/1390

/ 0 نظر / 2 بازدید