معذرت می خوام عزیزم / حبیبتی المعذره ( فارسی و عربی ) 

 

می خونم آهنگِ قلبت ، تو برام نخون دوباره

سوختی برگایِ عشقم ، تو بهارت ای ستــاره

***

می دونم دلت چو دریا ، 
ناز نکن دردت به جونم

تو یه ماهی در فروغی ، تابیدی در آسمونـــــــم

***

تقصیرِ دلم نبوده ، قلم رو دفتر نوشتـــــــــــه

قصه ی تو همچنین شد ، درد عشقِ سرنوشته

***

باز هم اومدم پیشت ، عزیزم معذرت می خوام

تو امیدِ قلبِ خستم ، فدایت تمومِ دنـــــــــــــیام

***

همه روزاتُ می نالی ، شبا دلدردُ می گیـــــری

غمِ من مهمون تو شد ، از جهانت خیلی سیری

***

تو بگو هر چه که می خوای، اومدم جبران نمایم

به خدا دلم پشیمون ، عشقِ نابت می ستایــــــــــــم

***

دشمنی با تو ندارم ، نه تو قوچی نه من گرگـــم

تو عسل شیرین کلامی ، روی شاخه ات نشستم

***

وای بر این سرنوشتم ، که تو رو از من گرفته

هنوز اون عطرای زیبات ، رو تنم هر گز نرفته

***

هر دو حالت مونده پیشت ، آشتی یا ابرِ نم نم

زیر بارون بهارت ، بارشِ آب از تو کم کم

***

تا نخندی غم گرفتم 
، خدا حافظ هم نمیگـــــــــم

قهر تو برام چه سنگین ، 
یه کوهی بر سر دیگم

***

معنی عربی : المعذره حبیبتی

 

ابلحظه اگلیبچ قریته ، او لا تعودینی ابعذابـــــــــچ

انتِ الحرقیتی گلبی ، نجمه سلّینی ابکلامـــــــــــچ

***

آنه ادری بحر انتِ ، اتالمت وجعچ ابگلبــــــــــــی

گمر و امضوی هوانه ، بلسما او شتلیتی حبـــی

***

گلبی ما قصّر حنانه 
،  القلم بلدفتر رسمــــــنه

قصتچ صارت عجایب ، ذبح حبنه او ما رحمنه

***

اگلیبی الحاضن خیالچ ، اعتذر یا حبی جیــتچ

هل زمن  هو الظلمنی
،  لیش من طگنی نسیتچ

***

انتِ تعبانه ابهمومچ ، وجع گلبچ مرضانــــــــی

همی سافر لچ و اجالچ ، من هجرتی سودنانی

***

گولی یا ورده و اطلبی ،یمچ امسح کل اذیه

وحق ربچ نادم آنه ، عبدتچ روحی ابخطیه

***

ما کرهتچ ولا لحظه ، لانی ذیب او لانتی نعجه

یا شهد حالی کلامچ ، فوق قصنچ گلبی ینجـــــه

***

احاه یا وکتی او زمانی ، اشلون جرچ من حیاتی

ریحچ ایعطر ابجسمی ،نکهته الاخر مماتـــــی

***

حالتین اویاچ اقبلی ، السماحه لو زعلکـــــــــم

حدر قطرات المصایب ، اتندم اگلیبی ابسفرکم

***

اضحکی او خلینی افرح ، بل امان اگلیبی گاعـــــــد

غیض المدلل کسرنی ، جبل و اعلی االجدرر صاعد

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 
19/08/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید