جنگِ تن به تن

 

خسته شدم از این زبان

دلُ عذاب می دهـــــــد

دو تیکه از گوشتِ روان

به غم نقاب می دهــد

***

همیشه در خلوتِ مــن

سیاستش روا نبــــــود

عذاب و بی خوابی تن

به رختخواب می دهـد

***

حسود و سایه ی تنـــم

هر جا میرم به همرهـم

چه خوش خبر رازای دل

به شعرِ ناب می دهــد

***

با تیغِ فکرِ هر ســکوت

برای دفعِ این ضــــــرر

همگام کردم نظــــرش

آب از سراب می دهـد

***

جنگِ شبیه تن به تـــن

تو خاطراتِ دل نوشــت

ولم نمی کنه مگـــــــر

درد ی مذاب می دهـد

***

بریدنش چه ساده اســـت

عشقم به نقصی می رسد

دشمنی سر سخت و قَـدَر

مرگُ شتاب می دهــــــــد

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 08/02/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید