خریدار نداری

 

دیگر آن اشک شما خریدار ندارد

دیگر   آن کشتی   تو بار ندارد

دیگر آن گفت وشنود از یاد رفته

باشد آن طبع گذشته خوار گشته

باشد آن آب به دریا بر نگشته

دیگر آن گلهای مریم هردآن پژمرده گشته

یادهای   آنزمانی   خواب برده

برفهای دل نه هر گز  آب رفته

دیگر آن فاجعه ها فاش نگشته

بگذار بمانند چو میوه باد برده

دیگر آن لبهای خندان تا همیشه بسته بسته

دیگر آن چشمان آبی به خیانت شاد گشته

دیگر آن عشق و محبت پیش من ارزش نگشته

پیش من بی ارزشی جنس تو انبار بگشته

این بماند تا زمانی ابر و باران ببارد

دیگر آن زلف شما هر گز خریدار ندارد

من که هستم هر   کجایم گل که بودم

گل به دنبال پروانه جستجو را می ستودم

اگر یک چشم بمالم باز هم گل کاری سودم

باغ و بستانم فرشته عشق تو از من چه خواهد

دیگر آن اخم شما هر گز خریدار ندارد

/ 0 نظر / 3 بازدید