دنیای غم

 

دلُخریدی،ماهرانهملحقِشعرنــــــــــــــاب

قلبُکشیدی،باپیامتشبِیلدامنخـــــواب

خوشابهحالت،ایغریبِکوچههایقشنگ

آبِساقینبود،دلتشنهشددرســـــــراب

***

میدونیکجا،دلشدهجدا

دستِمنبگیر،قربونتبیـــا

***

فکروبارمتویی،دریایزردِدیدهادرغـــــــروب

قلبِپرزارِمن،ازمنجداشدتومسیرتنـــکوب

عاقبتچشیدم،اونخستگیهادرکنارِدلـــت

ردِّپایتنموند،توخاطراتمواسهترکتچهخوب

***

عکساتُببین،دلداریبچین

توبگوچرا،قهرینازنیـــــن

***

خالِرنگینِتو،روسیبِسرخِوآبدارِانـــــــــــــــار

خاتمِدستتو،نگینِسبزتبردلمشدســــــوار

دردیارِستم،مسکنگرفتیماهِتابـــــــــــانِدل

گلِخوشتیپتو،باریشهماندهپشتِاونلالهزار

***

درخوابِخیال،پرپرتشــدم،میگفتیچرا،یاورتشــــدم

کشتیدلکنون،بادلمبمون،درشادیوغم،دلبرتشدم

***

جایِدورینرو،پشتوپناهتاونخدایجهان

دلشدهچترِتو،باتومسافردرکنارتنـــــهان

طاقتِدوریت،هرگزندارمچوناذانِســــــــحر

تویدنیایغم،آتشگرفتهجامصبرمبمـــــان

***

درشهرِغریب،باعشقیعجیب

همرازتشدم،بیمکروفریـــب

***

تقدیمبهدوستخوبماستادحاجفکریاحمدیزاده (ملحق)

جاسمثعلبی (حسّانی) 01/02/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید