خطِ پایان

 

دیگه گریه نکن هر شـب

صدای تو بد آمـــــــــــوزه

شکستی اون پلِ وصلت

دیگه قلبم نمی سـوزه

***

رسیدی خطِ پایانـــــــت

نکن زاری نکن فــــــریاد

تو گوشم پنبه جا دادم

در این لحظه نکن بیداد

***

تو آواره شدی بی مـــــــن

شناور تــــــــوی هر رودی

تو جریانِ مسیـــــــــــرِ اون

خودت رفتی به این زودی

***

بکش روزای تنهایـــــــــی

شبای سرد و خاموشی

دلت می میره از ســرما

سرِ کنجِ فراموشــــــــی

***

دیگه گریه نکن فــــــــــردا

نگو بی رحم این شهـــره

نمی سازی به هر سازی

نگو دلبندِ من قهــــــــــره

***

با یه فندک شدم همـــدم

و شمعِ روشنی کوچـــــک

شاید عکسات می سوزم

همه با هم و یا تک تــــک

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 17/01/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید