جیت للمهدی ابایع ( نشید)

جیت للمهدی ابایع ( نشید)

هب یا شمال العصر ، او برّد ثنایانــه

منتظره دنیا او بشر ، والمهدی ما جانه

صلّوا یشیعة علی ، بلجنه وعدانـــه

جتنا البشایر ترن ، ما ضنتی عافانـه

***

جیت للمهدی ابایع گلبی فرحــــان (2)

و امی عدله او هلهلّتلی او مانی ندمان (2)

یا هوا النسّم علینــــه ، او یا زمان اکتب حچیـــــــــنه

معتنینک مو بدینه ، انت ابن حیدر ولینه و انت ابو الشان (2)

جیت للمهدی ابایع گلبی فرحــــان(2)

و امی عدله او هلهلّتلی او مانی ندمان(2)

***

یا امام الغیبه طالت مر علینـــه

انت نجمه او گلبی حبّک اعتنینه

وین تالیت انتظــــارک ، وین فعلک من قــــــــرارک

گوم واظهر گلبی جارک ، بالعجل سیر علینه یبن عدنان (2)

جیت للمهدی ابایع گلبی فرحــــان (2)

و امی عدله او هلهلّتلی او مانی ندمان (2)

***

انت الهلال او جماله و انت صیته

انت رایت علی جدک و انت بیته

حب ابن نرجس هوانــه ، ابگلب کل شیعی مکانــــه

جده بکتابه حمانه ، اتاخر ابامر الجلاله عدنه نیشان(2)

جیت للمهدی ابایع گلبی فرحــــان (2)

و امی عدله او هلهلّتلی او مانی ندمان (2)

***

یا حسافه العمر خلّص ما لگیـته

و العمر خضّر مصایب ما سگیته

اظهر النه یا امــــــــام ، و اگلب الدنیا تمــــــــــام

هذا موعد للختام ، گوم هز سیفک یمهدی او سکر العلان (2)

جیت للمهدی ابایع گلبی فرحــــان (2)

و امی عدله او هلهلّتلی او مانی ندمان (2)

***

هوسه

انتظرتک والعمر خلصان ، وگف نیشانه بعیونــــی

علیک اعتب و ارید الزود ، ابوجودک غیری عازونی

تعال او شوف عسکر جار ، شرق او غرب نطرونی

ابکل دوله اجنود ، الحگ بیهـــــــــــــه

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 04/04/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید