التماس

 

به بی خردان التماس نکن

کهنه پسند روزگارند

خاکشان بی رنگ

دست بسته ی زنجیرند

مویی هستند  وصله ی طناب دار

بریندنش سهل است

عاشق  خیالند

و تبسمشان پوسیده در حواس ها

زنده کویری سرخ

در فرسایش التهابند

و آلوده کنندگان

خواب های پریشانی

بخواب و دوباره خوابت را تجربه کن

جاسم ثعلبی (حسّانی)  25/08/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید