جنگ طف 15(سر حضرت همراه با اسرا به سوی شام)

عقد های خفته در یزیدیان

و طمع نهفته در سر سپردگان

با بریدن  و همراه کردن سر مبارک

بر نیزه های ظلم و جور

سر در قلعه ی افتخار

با کاروان اسرای حسین

دست بستگان زنجیری

و شلاق خوردگان راه رستگاری

و دل زینب جوشیده

وزین العابدین نا توان

در راه دین و عقیده

به سوی قصر ظلمت

با سلوک رعب و وحشت

در دیار نا آشنای سفیران عشق

و انتظار مردمان مهماندار

در رگ دلهای بیدار

و خروش موجهای  هوشیار

خفته در زندانهای افکار

در صبحگاهان به مناظره

اسرای جنگ ده روزه

همه به انتظار خوارج

چشمها دوخته

ناگاه باز مانده ی لشکر جهاد

درون دریای افکار شام

خسته و استوار

با شلاق زور و غرور

و یزید ملعون

سخنی با نام خدا بر دلهای سیاه

و صلوات پنهانی

و ایستادگی و دلاوری سفیر خون

زینب و  زین العابدین

چنان بر پا شدند

که همه متحیر

و معادله ها متغیر

گفت ای  ستمگر

محمد جد من است

و حسین پاره ی جگرش

گناهی نابخشوده کردی

خیلی زیبا پرده بر داشت

این مفسر قران

و دعاگو و ثناء

همه از گفته هایش شگفت زده

و مجلس به هم خورده

و از درگاه ظلم دوری جسته

سر امام در طشتی از طلا

در جوار شخصی خونخوار

ملاحان منتظر جایزه

شمر ملعون  بن ذوالجوشن

زیر چرخها تا زنده است معذب

هوشش پراکنده

اواره ی جنگلها شده

نواده های تشنه لب

آزادی از قید

و نوش گوارا

بی حسین و راد مردان تشنه خوابیده

د فن اجساد و مانده ای دشمن

افتخاری است که در ماتم کسب شده.

 

سروده جاسم ثعلبی

13/09/1390

 

/ 0 نظر / 4 بازدید