تیر و تفنگ


 

یادته
بچگی هات تو آغوشــــم

می نشستی
رو دلم وقتِ نــــیاز

چه شده
وقتی گلت رو تاقچه شد

پر زدی
تو آسمون با بالِ بــاز

***

کم
نیاوردم تو سختی های تـــــو

پوست
کندم دادمت جامه به تن

دوختی
پوشیدی با اشکِ خجــول

قلبِ تو
کم لطفی کرد با دلِ مــن

***

عدل و
فریادِ دلم رفته به بـــاد

آخرش
دیوانه وارِ دشمنــــــی

جمع کردی
نیزه و تیر و تفنـگ

نقشه
ریزِ جنگ رویا با مــنی

***

درک کن
روزای عشقت ای مریض

دادخواهی
کردی از دیــــوارِ دل

با سر
افرازی در آغوشت گرفت

توی
صندوقِ پر از اســـرارِ دل

***

شب نشینی
داشتی در سفــــــرم

عید ها
با من نشستی پر صـــــدا

کو وفا
داری و عنوانِ دلــــــت

این هم
از نیکی و رحمم ای خدا

***

برو پر
دردم دلم در قعرِ غــم

کوچ کن
از این دیارِ آشـــــنا

حرفِ
نمامان سند در دفترت

سالها
قلبت شده از من جــدا

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 27/12/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید