آهنگِ رقص

آهنگِ رقص

چرا با من دلت تنــــگِ

نمای تو چه بد رنــــگِ

نمی زنگی خودش ننگِ

چرا جانم دلت سنــگِ

از این دردای اجبـاری

منم خوابم تو بیداری

***

دلت میدانِ جنگیــــــدن

 دلم مشغولِ خندیـــــدن

حسودان خوب فهمیـــدن

بدون طبل رقصیــــــدن

از این حرفای سر کــاری

نه دل پاکی نه دل داری

***

پریشونی بگـــــــو آری

تو مهمونی بگـــــو آری

نمی مونی بگــــــو آری

تو داغونی  بگـــــو آری

تو هر جا دلت می کاری

به عشقِ خودت مختاری

***

شلوغه خیلــــــی بازارت

تنم خسته شد از بـــارت

چه بد جنسِ گلِ خــارت

عجب دردی تو این کارت

اگر دردی تو سر داری

برو بر تخت بیــماری

***

برو عینک بزن در شـــب

برو آهسته در مکــــتب

تو می سوزی دلم در تب

دلم آزاد کن یــــــا رب

از این دربه در و خواری

شدم زنجیرِ دربــــاری

***

دلم خسته و تو شــادی

اگر قهری نکن یـادی

تو رفتی شهر و آبادی

تو می گشتی، تو آزادی

نمی گم مهره ی مـــاری

تو عقرب نیـــشِ فوّاری

***

نمی ترسی از اون دینت

نمازت کو و آیینــــــت

یه رازی توی خورجینت

چرا چپ شده ماشینت

 نمی پوســـی از آواری

تو یک سنگی تو دیواری

***

دعایم کن که بر گردم

از این آوای تو سردم

نمی رقصی تو آهنگم

نمی دونی که پر دردم

مریضِ مست و خماری

در این آغوشِ دلداری

***

جاسم ثعلبی ( حسّانی) 18/03/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید