خاطراتِ تلخ

 

باز کردم دفترِ تلخِ  دلـــــــــــــــم

همه جا با لخته  خون آلوده بـــــود

غصّه های تلخ و خشکیده ی یـــار

توی صفحه صفحه اش آسوده بود

***

خیلی مایوس شدم از زندگـــی

با پشیمانی به ریشم دست زدم

قولِ مردانه به دل دادم پیـــام

ضعفِ بیهوده به دیوانم  نـدم

***

کفن کردم خاطراتم در زمــــین

لحظه های عمر من شد در هدر

تپشِ قلبم به گوشِ کر  رسیــــد

جسم لرزیده و ماندم در ســـفر

***

ریزشِ اشکم شده آبِ حیــــــات

بارشِ بارانِ آن هر شب دمــــید

خیس شد پرونده ی عشقِ دلم

نم آن به آخرین برگش رســید

***

دست شستم از کمک هـــــای دروغ

در تماشا مانده دیوارم شکســـــــت

دست رو سینه تفرج ها نمــــــــــود

دل خوشی کرده و زخمِ دل نبست

***

توبه سر داده دلم از خاطـــــرات

جمع کردم سوختم امــــوالِ دل

رو به خوشبختی گشودم فالِ نیک

با یتیمان یافتم احــــــــوال دل

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 19/12/1391

/ 0 نظر / 3 بازدید