بی مروّت

 

خواب دیدم
اومدی تو ، توی کوی من نشستی

با هزار درد و مریضی ، سدِ اشکامُ شکستی

***

خیلی ژولیده
و لاغر ، روی رختی آرمیـدی

ناله و غصه
تو قلبت ، از تبِ عشقت چشیدی

***

همه مشغولِ
طبابت ، در کنارِ تختِ خوابـــــت

ولی مایوس
از نجاتت ، غرقی تو درنهرِ آبــت

***

اومدم خسته وقلبت ، رو متکا تکیه کــــــــرده

عکسِ خیسیده
تو قابی ، در اتاقی دنج و سرده

***

قطره ی اشکم
سرازیر ، وقتی بدحالی رو دیدم

صورتت
مالیدی در نم ، اشکبارت رو کشیــدم

***

داشتی می
گفتی از غم ، در حضورت اخم کردم

نشده پیشت بمونم ، سوز داره زخـــــــــمِ دردم

***

برگه دادی
به دلم رو ، وقت برگشتن بخونم

جمع کردی
خاطراتت ، آتشت زدی به جونـم

***

گفتی بخشیدی
همیشه ، می تونی بیای دوباره

عاشقم بودی
و لی من ، دل بریدم ای ســــتاره

***

ای زبون
دراز مرگم ، مورچه خوار بی مروّت

نمیشه پیشم
بیایی ، برام درسی شد و عبرت

***

جاسم ثعلبی
(حسّانی) 27/10/1391

/ 0 نظر / 3 بازدید