لحظه ی نهایی

 

دیگر آن اخم  شما هر گز خریدار ندارد

دیگر   آن کِشتی تو در دل من بار ندارد

 

دیگر آن گفت وشنود از یاد رفته

دیگر  آن طبع خوشت را باد برده

 

باشد آن رود ز دریا پرده کرده

دیگر آن گلهای مریم ناگهان پژمرده گشته

 

گامهای  قدم ، گاهی  تاب برده

برفهای دل هم اکنون  آب رفته

 

دلم  آن فاجعه هارا یاد گشته

 داده هایش را چو میوه باد برده

 

دیگر آن لبهای خندان تا همیشه خاک بسته

دیگر آن چشم فریبت با خیانت چاک گشته

 

دیگر آن عشق و محبت پیش من خوار برفته

نزد من بی ارزشی جنس تو انبار بگشته

 

این بماند تا زمانی سقف نم دار ببارد

دیگر آن نطق شما هر گز شنیدار ندارد

 

من که هستم چشم سبزم گل که بودم

مثل زنبور گلستان جستجو را می ستودم

 

 

من خدا ترسم، امینم، بوسه ات از من چه خواهد

 

دیگر آن قصر  شما هر گز خریدار ندارد

 

جاسم ثعلبی   22/12/1372

/ 0 نظر / 2 بازدید