دیر نیا سرورم

دیر نیا سرورم
وقت دیدارت رسیده وقت درس و مدرسه
دیر کردی چشم براهت درسِ سختِ هندسه
یادت آمد گفته بودی نظم یک رکنِ اساس
صبح زود آمدم و در راه پوشیدم لبــــاس
عصر ها با شوق و عشقِ علم و تعلیم آمدم
با کمالِ میل و واجب بهر تنظیم آمــــــدم
تو ندیدی تشنگانِ علم جانا دلبرنــــــــــد
عاشقان در انتظارت لحظه ها چشم به درند
وعده ای داده خدایم به همین وجدانِ پاک
جایگاه تو بهشت است با نمای تابنـــــاک
عدل و انصافش تو هستی شمع روشنگه راز
بحث و تدریس و دعایت دل کشیده به نماز
هر کجا چشمم به راهت سرورم تاج سرم
به تو می نازم عزیزم تو همان بال و پرم
روزِ کارت در درونم شاد و شادابی بکــــــار
غم و غصّه درد و وحشت با خودت اینجا نیار
در شعارم در کلامم حرفِ من بی پرده است
تو نباشی جای پایت در کلاس آزرده است
با همان برنامه ریزی طرحِ درس و ابتــــــکار
شاد کن گلهای باغت عشق و خوشبختی بکار
جاسم ثعلبی (حسّانی) 06/07/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید