آسمان غمبار دلم

همه جا تاریک وسرد است

همه جا مهر سکوت

همه جا خورشید عشقم

خنک است و برهوت

همه جا گشتم نبودی

ای سریر ملکوت

دل پسندیده ی تو شد

مالک و مملوک تو شد

هر دعایم در قنوت

کاشتم ریشه ی مهرم در درون خاک عشقت

بعد از این سی روزه تازه

ساقه زد عشقم زکشتت

تا دو ماهه عاشقانه زد جوانه

همه جمعند در میانه

هر گوید نظری را

یکی در گلدان نهد من

یکی پشت آشیانه

خسته ام از این دخالت

جدی میگم زیرکانه

خیلی غم بخشیده قلبم

بس کن ای دیو زمانه

کیسه ی صبرم دریده

له شده جانش بریده

درد آن از تازیانه

با چوب سختی از بلوط

در همه جای تنم

میوه اش را

دیده میشه در نهانه

اشک چشم من فنا شد

گشت و تفریحم نوا شد

آسمان قلبم امشب

بارش برفش گرفته

عشق بن بستی رسیده

گل ززندانبان جهیده

از دیار عاشقی خیری ندیده

بستم آن مهر نگاهم

خفته آن نور صباحم

تا دیار خفتگان راهی نمانده

با سفیر آخرت مهرش نشانده

از زفیر دنیوی دستی کشانده

قم نبار ای قلب خسته

شادکامی در کمین است

درب محرابت نشسته

با سواران آمده دسته به دسته

شاد باش با روح خسته

با ملائک همسفر باش ای خجسته

دور شو تا می توانی از درونش

درب صد دروازه بسته

کوی صدآواره جُسته

قلب صد دیوانه کشته

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید