درد دل

چه   کنم        من             چه     کنم

درد    دل     دارم         جه    کنم

چه کنم در به درم اشیانه ام ویران   است

نمی جویم یاوری دوستان من خندان  است

ای دلا مائوس هستی از جهان      و   خالقش

این قضا از من نبود از دیو    اطرافان   است

سیر گشتم از غم هستی که روحم زخم است

با تن زخمی نباید   زور زد     بر جان   است

شیوه ی اخلاص بیاموزم     ز ناب   تیز   دهر

چربی دل به کسی دادم که بی وجدان است

خوار باشی  دشمن      حق   آیت   ما   نبود

آیت الحق زهمان است که د ر قران   است

کی توانم به در ارم به از    این  درد   وجود

انگهی شاداب بمانم بعد از این اشکان است

ای جوانی گر  بشد    بار    دگر   برگشتن

حکم الله که باشد گر میشود  بهتان   است

دل به هر کس بنهم  آخر  بسی   در   غرقم

دوستی منزوی  هستم چه کنم اذعان است

می سپارم     روزها  تا  آخر  عمرم   همین

پیش ظالم سر به تعظیم روم کو جان است

ای خدا امری به مرسل کن بگیرد جان را

تا نمانم مضمحل در آن جهان زندان است

خواب دیدم به رهش سرور و  من  پیروزم

کی توانی بدوی با دو لب   عطشان  است

ثعلبی چندین گفتن باز   هم  نا   کافیست

صبرو ایمان که باشد دیگران مژگان است

باز گو کردن عمرت پیش خود چه حاصل

جامعش درد و اذیت  در   رخ  بهتان  است

هی پر نکن از بال تو مائوس و غمخوار مشو

با کندن ونالیدنت کی می شود درمان است

 

/ 0 نظر / 3 بازدید