اغنیه اذا ملّیتنی روح / اگه خسته شدی برو

 

یمحبوب اشکثر
حبیت و اجفیــــــت

انتظرتک بل مطر و
الشمس و اجفیت

علی شانک حملت
اهموم واجفیـــت

زهیت او گمت تدلل
علیــــــــــــــه

***

انتظرتک عایدت کل
ناس لا جیت

و ابذکرک دمعتی
بل عین لاجیــت

علی حبنه کثیره
احباب لاجیــــت

تبعتک و انکرتهم
صعبه الیــــــه

***

اذا ملّیتنــی
روح ، لا تنشد علیـــــــه

ادری بیک جفیت ،
عفت گلبی اباذیه

***

شنهی ذنبــــی
اویاک ، و اتعذبت بجـــــــــفاک

ذنبی گلبی حباک ،
وابروحتک گمت اصفج بادیه

***

ولک تعبیت و
اتحملّت کل ضیــم

بفراگک سکنت الوادی
و الـــدیم

واگف بل شمس و
الخطر والغیــم

حبک عاد شرّبنی
المنـــــــــــیه

***

شنهی السبب ما
جیت ، الف مکتوب ودیت

لدیارک تعنیت ،
ما ادری انوی الیا ثنــــیه

***

ما تدری حملت
اهموم ویاک ، سهرت اللیل و اتعذبت برباک

یل ما عنده
مـــــــــــــوده ، گلب الجبـــــــــــــــــته رده

درب العشق
ســــــده ، خنت و اهواک ذبحیته فدیـــــــــه

***

اذا ملیتنــــــی
روح ، لا تسئل علیــــه

ادری بیک  جفیت ، عفت گلبی اباذیه

***

معنی:

چی شده خیلی زیاد
دل بسته ای

زیر بارون خطا
گل  دستـــــه ای

من یکی اسیر
مکــــــر تو شدم

تو به خاطرات بد
وابســــــته ای

***

منتظر بودم کجایی
یـــــــــــاورم

اشک ریزم به نگاه
دلبــــــــــرم

می دونی تو عشق
ما خیلی حسود

با توام عزیزی
وتاج ســـــــــرم

***

واقعاً اگه ازم
خسته شـــــــــــــدی

دلبری داری و
وابسته شـــــــدی

  تو برو سفر من ُ تنها بــــــــــذار

می دونم پیش کسی
بسته شــدی

***

چه گناهی از دلم
دیده بـــــــودی

بی وفا رفتی و دل
رو ربـــــــودی

چونکه عاشقت شدم
با درد و غـم

عذر خواهی دلت رو
چه ســودی

***

ولک خسته شدم از
بی وفایــــــی

تو صحرا رونده شد
دل از جدایی

خطر با وحشت
باران جنــــــگل

جامِ مرگ نوشیده
دلایــــــــی

***

چرا یادی نکرد
این دل خسته

نخونده نامه ی
مرموز و بسـته

دلم تشنه ی
دیدارت عزیزم

نمی دونم کدوم
جایی نشسته

***

کی می دونه چه غم
ها رو کشیــدم

چه بیخوابی از
اون قهرت چشیدم

رفیقِ بی وفا دل
باز گــــــــردون

رهِ عشقم تو بستی
من بریـــــدم

***

تو برو خسته شدم
من می مونم

دلت سرده جایِ
دیگه می دونم

با جفایت خبر
داره قلبِ مــــن

تو دلم طلاق عشقت
می خونـم

 

جاسم ثعلبی
(حسّانی)

26/05/1391

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید