ساحل دریا کنار

ساحل
دریا کنار

ساحل
دریا کنارم ، قایقی رنگین سوارم

لبِ
دریا – 
بَه چه زیبا

همه جا
شاد و قشنگه ، آبِ دریا بَه چه رنگه

چه
تماشا -  شن و دریا

پاپتی
بر روی شن ها ، بازی و عشق و تمنّا

رازِ
دلها – در آسمان ها

دسته
دسته رفته بودند ، شیونِ عشقی سرودند

بَه چه
خوانا -  در عشق پیدا

بال می
زد مرغکِ غم ، در جوارِ اشکِ شبنم

بارش
بارانی نم نم

یارِ
شیدا -  در تماشا -  بَه چه زیبا

ساحلِ
دریا کنارم ، بَه چه گلها در دیارم

شاد و
خندان -  ثعلبی جان -  دردِ درمان - 
در شنستان

ای گلِ
لشتِ نشایی -  باغ و بستان با وفایی

تو بلامی
سر -  اشکی دلبر

عاشقم
چه مهربونی ، رشتیِ شیرین زبونی

شرجی
زد از ناودونی

اشکِ
تنها -  در همه جا -  پای گلها - 
بَه چه زیبا

جاسم
ثعلبی (حسّانی )  01/02/1391

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید