جشن یلدا

 

جشن یلدا

باز هم برف آمده در شهر ما

سرد ویخبندان رسید

شیهه ی اسبان کشیده قفل در

باز لرزیده تنم

همه جا پوشیده رنگِ آسمان

با صدای هر نسیم

می وزد آهسته بر گلزار سرخ

باغ و بستان و شقایق در خطر

ریشه در اوج فروغ

برگ ها پیر شدن

خس و خاشاک کویر سیر شدن

زیر کوهی سفت و سخت

پای تیغِ تخته سنگی در به در

رنگِ زیبای حیاط

رام شد با ریزشِ  آبِ نبات

ناگهانی خوش گذشت

خاطراتِ راز داری در سفر

کلبه پوشیده لحافِ روزگار

چون عروسی در بهار

چلچراغ هر اتاق

شمعی از هلهله ها روشن نمود

جشن یلدا شادمانی ها دگر

آنکه بی خوابی کشید

میوه های رنگ خونی را خرید

عاشقِ سیر و سرور

سفره برغم های دور

بوسه زد غنچه ی مستِ باغبان

قوس هر رنگین کمان

به تماشا می نشیند

رقصِ زیبای هوا در تابِ میدان ها نگر

جاسم ثعلبی (حسّانی) 29/09/1392

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید