تصویری از عشق

 

عشق یعنی انتظار

عشق یعنی عکس  یار

عشق یعنی سوختن

عشق یعنی دوختن

عشق یعنی سجده کردن

تب کشیدن

دل بریدن از دیار

عشق یعنی شمع را افروختن

در اتاقی نم زده

آنکه شیدایش بود

عاشق سرمایی رو گرمی آن

دست برده تا که گرمش می شود

اشک وحسرت از نفس

فکر و بارش سوی یاران می رود

با تبسم

با نگاه

گم شده از هر پناه

جسم و جانش در قبالش می خرد

ذهن عاشق با پرستو پر زند

سوی دلبر میرود

جسم در قبری و روحش می جهد

همه جا در گردش است

در زمین و آسمان

در به در سوی مغان

از دیار عشق کلبه در زند

دل عاشق در شقایق ها رواست

هر گلی بیند بگوید این دواست

لیک محبوبش چو بیند مرحباست

سیخ در جایش خبر داری کند

 

جاسم ثعلبی 25/09/1390

 

/ 0 نظر / 4 بازدید