علی یارت :( سه هرمی مختلف القافیه)

 

علی یارت

شده قلبم گرفتارت

قشنگی تو خدا قطعا نگه دارت

تو بد قولی  دلم خون شد از این کارت

شب و روزم و تنهایی دلم سر شد تو رنگ و روی دیدارت

تو نامردی

تو رفتی بر نمی گردی

تو تابستان سر سختی چقدر سردی

زدی نیزه به قلب تر خودت بنگر دلم خون شد عجب دردی

تو این آتشکده بی جا و هر روزم تگرگ از آسمان بارید و گلها چید. کم آوردی

نمی دانم

شدی چون غصّه مهمانم

در این وحشت کده امشب دلم تنگ است نمی خوانم

ترانه در سکوت غم هوس کرده رضای توو هم غم دیدسرود عشق دیوانم

تو سختی ها مَثَل گردید و الگو شد ببین ای بی وفا قلبم  شبیه  سنگ می مانم

ابداعی جدید در قالب هرم از :

جاسم ثعلبی (حسّانی) 13/12/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید