سنین عمر

 

 

در سنین عمــر پدیده ای شگفت دیدم

از طنین دل جریده ای سرشت خریدم

 

گردباد به هـرسـو چرانیدروح را

گاه زمینم وگاه درآسـمان پریدم

 

به رگبارکشانید زمــــــانه دلم را

هر سو که گرفتار می شوم جهیدم

 

مزه ی تلخی را نوش کردم به شیرین

گو چه تند اســت ولی به کراهت چشیدم

 

در گذشـــت زمـان صاعقه ها افزون شد

روز و شب در غربت تنهایی ها رهیدم

 

وفا ندیدم از زمان گفته انداهل جــفا

خوانده ام در نهان ولی آوایی نطلبیدم

 

با تملق و چپاول و دست بوسیدن

با کذب وتزویر مقامی نــــخریدم

 

نبوسیدم دست جبّاری وستم کاری

به غیر حق بدان عابدی نپرستیدم

 

به کجا روم آسوده شـــود دل وجان را

ای خالق هستی بگوکه سالها دویدم

 

در این دولت وشهر پر آشوب غمها

به تیر حســـــد هدفم گرفتندوخزیدم

 

دستم به دست یار داده ام زپشیمانی

زهیچ جا نــرفتم و نباختم تازه امیدم

 

این خلـــــــق محتاج و تشنه تعلّم است

گر من نباشم چه کسی قهرخورده نویدم

 

در معاشــرت گرگها بسی زخم دیده ام

به هر نیش که زدنددندانی را کشیدم

 

تا کنون هشت وسی بگذشت در تمام

بادم در کـویرخورد ودر دشت نوزیدم

 

به انتظار فرج ورسیدن به کمال حق

در جبهه و مزارکربلاونجف برسیدم

 

عمری که باقی است خدایا گذرکن بخیر

این عمربا مذلّت ودست بوسی نجویدم

 

جاسمـــــا پایدار باش در سفر نهایی یار

با دعای شب راز رکوع وسجود خریدم

 

ثعلبی تا زنده ای  بنال تا سپیده ی صبح

مهرنماز بجاست که مزه ی عشق مکیدم

 

جاسم ثعلبی  26/08/1372

 

/ 0 نظر / 3 بازدید