آینه

 

عشقمُ
با صد بهانه کشتی تـــــــــــــــو

تازگی
جوانه زد تو آینـــــــــــــــــــــه

شاخه
هاش سرسبز و زیبا و لطیـــــف

عاشق و
معشوق هر برگ و تنـــــــــــه

***

بد
قضاوتها و آهنگِ لبــــــــــــات

خودت
رو پوسیدی قلبت تو نمـــاز

دست تو
آلوده با خونِ  رگــــــام

می
شکنم حرمت تو باهام بســـاز

***

بسِ
دیگه آخه بسِ مهربــــــــــــــــون

سوختی
قلبت به هر سازِ قشنــــــــگ

روزی
صد بار جون میدی ای حــسود

نمی
میری دلت سخته مثل سنـــگ

***

تو
صداقتِ دلم شکی نبـــــــــــود

میدونم
دستای اون نمک نداشـت

با خسیس
و عاق دل رفته سفــــــر

توی قلبِ
دلبرش دردش نکاشت

***

رمزِ عشقم
پاک کرده با ستـــــم

سرِ
راهم سبز میشه  ناگهــــــان

دور
میشم از دیارِ مســــــت او

دشمنی
کرده به قلبم در نهـان

***

بسِ
دیگه آخه بسِ مهربــــــــــــــــون

سوختی
قلبت به هر سازِ قشنــــــــگ

روزی
صد بار جان میدی ای حــسود

نمی
میری دلت سخته مثل سنـــگ

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی ) 06/01/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید