فاطمه سیف انا الحق

فاطمه سیف انا الحق

فاطمه ام ابیهــــا ، فاطمه نورِ ســـــــــــــــتاره

تو فضای عاشقی هاش ، مثل او هر گز نداره

***

فاطمه گلشنِ رازِ ، فاطمه دریای ابجد

فاطمه عطر شقایق ، فاطمه بنت محمد

***

تو دیار بت پرستی ، این شفق غرق وفا شِ

درِ حرمتش شکستن ، گریه هاش جام عزا شِ

***

همسرِ فاتح خیبر ، دلبرِ شهید محراب

فاطمه اصل امامت ، فاطمه یه ماه شب تاب

***

فاطمه صدای مظلوم ، فاطمه شکسته بالش

فاطمه سیف انا الحق ، فاطمه عدلش کنارش

***

تو کتابِ درد و زاری ، رازِ گفته هاش شنیدی

با سقوط طفل پاکش ، رنگِ  دندهاش ندیدی

***

میخ در بوسیده جسمش ، زخمِ گرمِ خونبها شِ

با سقوط این پرنده ، تو قفس شکسته پا شِ

***

شبی با علی و تنها ، جسدش، دردش، تو خاکِ

قبر اون مزارِ گرمِ ، این فرشته انس پاکِ

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 14/12/1393

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید