تحمل مشکلات

 

نباید    تو دلی    داری     چو مهتاب    جوانی  را

و یا در نخل و خارستان چو گل گم گشته ای انجا

 

و یا چون بیضه ی مرغان عشیر سنگ وسنگستان

تحمل   صبر و     ایمانت      ندارد  وزن  مشکل   را

 

زمانه چون پرند ای گل بماند   در   قفس   زندان

اگر   پرها شکست    و پا  بماند  جان   بگیرد  را

 

امان از درد این دنیا به    عمق  بحر  الم   دیدم

دل شاعر   چو دریاچه  خورد غم در  تماشا  را

 

به پای عاقلان بنشین     بیاموز  انچه     نادانی

به بی    عقلان   مده  فرصت اگر گیرد   توانا  را

 

چو قسمت حاصلت گردد بپوش ان عیب محکم کن

اگر فرصت  دهی انوقت  که شیطان شادمانی را

 

تو با یک لنگه با دنیا صراع خود که بی حاصل

اگر با شمع   و پروانه چو افضل کامیابی    را

 

وصیت دارمت ای دوست نده ارزش به نمامان

که اینان مانده ی ته دیگ و ولگرد و شبح پیدا

 

/ 0 نظر / 2 بازدید