امی ورده / مادرم گل (عربی، فارسی)

 

امی طوعه
امی روعه امی عیــــد

امی نجمه
ابسماء من تلبس جدید

امی جنّه
ابدنیتی او حبها وحیــد

اوگف الها ابهم گلبها اشما تریــد

***

امی
مفتاح السعاده و النجــــــاح

یا رضاها الیظهر ابیوم الفـــــلاح

بلگلب
مشتول یا حبها المبــــاح

طاعت
الام یا بشر حی او صـلاح

***

امی
دیوان او دلاله امصطــــره

امی ورده
والیشمهه امعطــــره

امی روضه
او ساقیه الکل منظره

امی بالامی
علیله او ساهــــره

***

امی
مغزلها یفرنی ابکل خطـــــاب

امی
کاروک الیهزنی فی الشـــباب

امی نبعت
مای صافی امن السحاب

تارک
الام یستحق عاق او عــذاب

***

امی ورده
او زاهره ابحب او جمال

امی
بستان الموده و الــــــدلال

یا سفینة
نوح یا بنت الحـــلال

عهد عندی
ما اعوفنچ محـــال

***

امی
شمسیه او طبیبه او عالمـه

تنذر
الصحتّی طیبه او غانمـــه

ریت یا
رب کل عمرها سالمـه

امی
استاده ابصغرها امعلّمــه

***

معنی:

مادرم
خوشبین و زیبا صبح عیــد

مادرم
کوکبی در عصرِ جدیـــــد

ای بهشت
عشق و ای شعرو نوید

دل و
جانم قهرِ زیبایش ندیـــد

***

ای کلیدِ
رستگاری مــــادرم

در جهانِ
آخرت تاجِ ســـرم

عشقِ
ساده کاشتی ای سرورم

امر بنما
خبر دار و یــاورم

***

مادرم
مهمان نواز و خوش خبر

مادرم
شاخِ گلی با برگِ تـــر

مادرم
منظره ای زیبا ســـفر

پرستارو
نگهبانم از خـــطر

***

مادرم نخ
پیچِ قلبم در خطـــاب

مادرم
گهواره ی عشق و عتــاب

مادرم
قطره ی آبی از سحــاب

ترکِ
مادر عاق و در بندِ عذاب

***

مادرم
روییده گل در قاب عشـق

مادرم
منشوری از آفتابِ عشـق

کشتی نوح
است مادر نابِ عشق

عهد بستم
تا بیابم آبِ عشــق

***

مادرم
چتر و طبیبِ عالم اســـت

مادرم
مهمانِ دردِ حالم اســــت

دلش نشکن
ای خدا آن بالم است

مادرم
استاد نیل و نالم اســــت

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 03/01/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید