روی ماهت

 روی ماهت

 

شبی در خواب دیدم روی ماهت

پریشانم ز گیسوی سیاهـــــــــت

چنان غرقت شدم ناگه به نرمی

چراغ عشق تابیدی به راهــت

*****

بیا یارا دلم شوریده امشـــــــب

بیا عشقم به لب تابیده امشب

هزاران بار غلطیدم تو رفـــــتی

گمانم گل سرت جوییده امشب

*****

شبی در خواب دیدم در کنارم

لب قبرم نشستی در مـــزارم

نگاهت سیخ زد سنگ صبورم

از آن باد خنک زد در دیــارم

*****

دمی در بحر تو رفتم و خفتـــــم

کمی از زهر تو خوردم و مُردم

اگر عمری بنوشم شهد لبخــــند

به صد گوری دل و جانم سپردم

*****

شبی در خواب دیدم خفته بودی

زعشق رد شده تک جسته بـودی

چرا دیوانگی زارت کشــــــــیده

چرا با یک خطایم مُرده بــــودی

*****

بیا دل در تبت سوزیده بــــــارش

بیا گل در غمت بوییده تــــارش

هزاران وعده دادی دلبـــــران را

از این بی مهریت جوییده خارش

*****

دعا کردم تو را وقت نمازم

فدایت دلربا بختت بســـازم

ولاکن بر سر کوهت نــوا زد

درون کلبه ام سختت بنــازم

 

جاسم ثعلبی 22/11/1390

/ 0 نظر / 3 بازدید