عید آمد و عید آمد

عید آمد و عید آمد
عید آمد و عید آمد ، دید و بازدید آمد
بازار و دلگرمی ، میعادِ خرید آمـــد
***
در خواب وبیداری ، قطره ی حیا باریــــد
در افطار هر وعده  ، چشمه ی خدا جوشید
***
زیرِ نورِ مهتابش ، رقصیده دلِ یــاران
باغِ غنچه ها خندید ، فصلِ بارشِ باران
***
شاد آمد و شاد آمد ، با لبهـای آوازی
بوسه و عطا آمد ، در آهنگِ هر سازی
***
دل عیدِ خدا آمد ، عیدِ تو به و ایــثار
ماهِ شستنِ دلها ، از ظلم و ستم در کار
***
ماهِ دشتِ محتاجان ، ماهِ ختمِ قرآن است
راز و رمزِ پیروزی ، ماهِ عشق و ایمان است
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) 20/05/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید