قهرِ سرنوشت


 

سنگی بر
قلبم نشستی ، چرا قهری سرنوشت

تبرئه با
بی گناهی ، عقدهات بر دل نوشـت

***

دست بر
دار از وجودم ، کمرم دو خم شـده

روی خوش
هر گز ندیدم ، زندگی ماتم شده

***

صلح و
آشتی در کتابت ، نم زده با دیدهــام

چون کدر
سیماتُ دیدم ، تار کرده خنده هام

***

تا کجا با بی پناهی ، دل شد آواره بــه دور

همسفر از
من بریده ، تو کشیدی سوی گور

***

بس کن از
ناز و اذیّت ، بی تو من راحت می شینم

کاش کوهی
بین ما بود ، تا تو را هر گز نبینـــــم

***

دلم
مصباحِ خوشی شد ، منعکس شد در وجودم

سایه را
با نی بریدم ، عشقِ بی حاصل گشـودم

***

ای خدا
دنیای دیگر ، واسه دل شکسته ها بنا شد

دردِ این
دنیا کشیدم ، رنگِ آن آنجا نما شــــد

***

کاشکی
گلِ غریبه ، توی کوهستان دیارم

عمر
کوتاهش قبوله ، فقط شادابی بکـارم

***

دل بریدم
از جوانی ، شانس بد بر دل نشســــته

در میانسالی
تو دردم ، قلبِ من صد بار شکســته

***

اشکِ تو
حسّانی دیبا   ، بارِ صد کشتی نمودی

جاسما
نالیدنت را ، نزدِ غمخواران چه سـودی

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 01/12/1391

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید