دوبیتی تاج و تخت

                                       دوبیتی تاج و تخت

 

ادب و عشق پـــــــــادشاهِ فهمـــیدن                     قلــب و ایمــــان بــــــارگاهِ خندیدن

زور و تزویرنمــی زند مهر جمال                    تغییراخــــــلاق بهترین راهِ بخشیدن

                                               ***

جنـــگ و کشتار بیانِ قلبِ ســخت                    عشـــــــق و ایثار نمایِ رنگِ بخت

با خـــــــــدا بــــاش مطیعِ روزگار                    پادشاهی کن به سر کن تاج و تخت

                                              ***

گنج آن نیست گمانت مــــال و زر                    عزّت و جـــــــاه بدور از خویِ شر

صبر و ایمان و گذشت از زندگان                    خُلقِ خوبان ســـــــــــــر کلیدِ دادگر

                                              ***

مُردن آن نیست به لحد و خاکسار                     مُردن آن است نباشد اهــــل و دیار

پایِ فرزند چو باشد مـانده رهین                      مُرده را زنده کند به لطفِ کـردگار

                                              ***

روز می بینی و من شب آشکار                       مــــــــاه می بینی و من رنگِ دمار

بــــــگو معیارِ عدالت آه و درد                       چشمِ مــــــن با چشمِ تو فرقش هزار

                                           ***

صد سال امیروگرچه آواره چـــــــو شیری        عمرت به فنا رفت اگر دست نگیری 

از من به توای دوست بدان رنگِ نصیحت       هرظلم که کردی به همان بنده اسیری

                                              ***

سنگِ لرزان خانه ی گــــرداب نیست           شب و ظلمت ســـــایه ی مهتاب نیست

بردگی بهتر بود اززندگی در کاخ غم          ظلم و وحشت آیــــــــه ی ارباب نیست

                                             ***

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 01/06/1396  

/ 0 نظر / 29 بازدید