کوهان دریا

کوهان دریا
روی امواج خروشان دلم
قدم نزن
شاید انحنای پلی باشد
برای رسیدن به آرزویم
و برکه ی قطرات اشکم
آبِ غسلی باشد برای تغسیل  جسدم
گورم در انتهای آن کوهان دریاست
دور بزن که
قله ی معرفت
در انتظارِ
سقوطِ آبشار مه
بر گلزار های حقیقت محض
بی رعد و برق
و بدون غرّش طوفان
ولی 
همراه با  سقوطِ  سنگ ها در پرتگاه هاست
جاسم ثعلبی (حسّانی) 21/05/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید