دوری از زشتی ها

 

پا کشیدن از لحاف   خویش خیلی نارواست

موش دارد میشنود در خلوت   دیوارهاست

 

غارها      کنده در آن         بدبخت بی چون و چرا

با و باران دشمنست  چونکه   رفیق    غازهاست

 

آن چه کس می آید    و ساده      زبان   در نظرم

دوستی با آن محال است و طرف در زار   هاست

 

می پسندم     صحبتت    یاران من برگ    و قلم

درد ما درمان نگردد چون مورچگان تخته هاست

 

مورچه    افزاید    و تخته  کم بپوسد جان را

جان پوسیدن دلها کی شود   در  مانهاست

 

هم عقیده هم   نظر همیار و همکار عزیز

باد رگبار نی وزد بالون دل در   غارهاست

 

ما همه   تشنه  دلیم و آب ساقی در قریب

جربه از آب مصفا کاسه اش  مردارهاست

 

ای حزین   طولانی    کردن     رشته ی     باروت را

ممکن است آتش بگیرد خشک گردد  چشمه هاست

 

هشیار باش وزیرک  و    از دست  دلال قرین

می کشد رشته سخن با کثرت  الفاظهاست

 

/ 0 نظر / 3 بازدید