راز و رمز

 

از خوشی بیزار گشته ، دلم خوشبختی نمی خـــواد

درد و بدبختی چه زیباست ، از حسودی عشقم آباد

***

سالها در کسبِ رنگش ، صد کمر با کوله بستم

قفل های سفتِ روزم ، با زبون دندان شکســتم

***

در تبِ راز و نیازم ، سجده بر گلها نمــــودم

عاقبت بدبختی اومد ، اشکِ خونباری گشودم

***

در ره خوشبختی 
دیدم  ،  صد هزاران غصه باری

جای اون بدبختی اومد ، روی چرخِ روزگــــاری

***

ترس از اون بدبختی ها بود ، همه جاها رو دویدم

چونکه می ترسم از اسمش ، شهرِ بدبختی رسیدم

***

ای خدا مهرت زیادِ ، زندگی وارونه مســــــــــتِ

آنچه که دل می پسندد ، عکس اون آید خجسته

***

برو خوشبختی نمی خوام ، روی ماهت در دیارم

تو  نباتِ سفت و
سختی ، خسته ام دندون بکـــارم

***

دوست دارم گل عشقم ، 
من و بدبختی ببینه

ساده و دور از تجمّل ، تا بفهمم در کمیـنه

***

با دو دستم طرد کردم ، جنگِ خوشبختی نــــــمودم

تا که روزی عکش آید ، 
می کشم دست از سرودم

***

جاسم ثعلبی(حسّانی) 16/08/1391

 

/ 0 نظر / 3 بازدید