پاشو پاشو


 

باز کن
درهای قلبت ، حرف زیبایم ببـین

سال ها
فکر تو بودم ، و تو خوابی اینچنین

***

وعده ها
دادی به قلبم ، با دلِ سنگت چه دوری

فکر کردم
با خیالم ، واقعا دل مرده شــــوری

***

آمدی
بازی عشقم ، قرعه بی نامت نشســـته

سایه تو
در روزِ روشن، شهرتِ عشقی شکسته

***

وقتِ
دیدارت رسیده ، بیا با قلبِ سفیــدی

عاشقم می
دونی دریا ، دلِ پاکم رو ندیدی

***

تو کویر
سادگی ها ، سبز و پر رنگی  نبـــودی

آبراهت
بستی با غم ، سخت باریدن چه سودی

***

پاشو
پاشو بی تمنّا ، قلبِ پر مهری خریـــــدم

در درونش
نقشی از تو ، اشکِ چشمِ تو کشیدم

***

دوست شو
با من دوباره ، عشقِ سنگینم می بینی

وقتی
خسته شده قلبت ، روی موج من می شینی

***

وقت
باریدن رسیده ، پاک کن قلب و وجـودم

عاشقم می
دونی دریا ، بی تو من هر گز نبودم

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 09/11/1391

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید