نمی خوامت

 

نمی خوامت برو دیگه ، چرا حرفم نمی فهمی

زبونم قاصر از گفتن ، شدی واسم تو بد طعمی

***

نمی خوامت دلت سنگِ ، برو دست از سرم بردار

با این هذیان هر روزت ، از این زارت شدم بیمار

***

با این فریادِ بی حاصل ، تعجّب می کنم هستی

چرا خسته نمی شی تو ، یه ضبطی تو دلت بستی

***

تو می سازی و می سوزی ، فقط حرفِ دلت حرفِ

ببین بازارِ الفاظت ، برام هر گز نمی صرفه

***

خدا رو می پرستی یا ، یه بت زیرِ قدم داری

نمازت خو نمایی هست ، تو می دونی گنه کاری

***

برو ازقلبِ من بیرون ، یه عبرت می شود رفتن

اشاره کرده ابرو هام ، دل و جونم بهت گفتن

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 13/11/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید