درد و شرم است / سه هرمی مختلف القافیه

 

درد و شرم است

کشتن سرباز رزم است؟

این چه راهی در تباهی شرک نظم است

دور شو عدلت نما شد ظلم بافی عارعزم است

شادمانی؟

سر بریدی مهربانی

بی ثمر باریده قهرت در دیار زندگانی

عار شد مهرت همیشه قتل یاران می ستانی

نگهبانان دیارم از ستم ها و فریبت ماهتاب  دیدبانی

قاتل تک مرزبانم

دور شو از رنگ و روی دیدگانم

یاوران مهدی صاحب زمان نا خفته جانم

می رسد زنجیر عشقم قعر شهر سروران و دلبرانم

در مسیر رهبرم قطره چکانم روح پاک مرزبانان می ستانم

قالب شعر جدیدی از :

جاسم ثعلبی (حسّانی) 05/01/1393

/ 0 نظر / 3 بازدید