ماه رمضان

ماه   طاعت   ماه   نور  و   اشتیاق

ماه رحمت  ماه    شفقت   چلچراغ

ای که در تزکیه ی   روح  و  روان

ای ربیع دل تو  ای  مونس    جان

ای    سفیر  ملقب    خواب   رمان

ای بهار    جنت    دین   و   جهان

تو که در گفتار رب    خیره   شدی

در   میان    زبده ها   چیره   شدی

ای    محمد       امتت  خیر  الامم

حکمت    انصار   تو   خیر   الحکم

ای علمدار دین در    فتح   الفتوح

ای گشادی سفره ی رزقت به لوح

بی تو   مسکین و فقیر ازرده است

بی تو شعبان و غدیر گم    گشته   است

بی تو   افاق   حکومت  خسته  شد

بی تو  در بانان حکمت بسته   شد

با تو عید فطر گلگون گشته  است

با تو روزه دار روزی    خورده   است

با تو   یاد   دوستان    و  بردگان

جامه ی نو پوش دلهای     خزان

با تو کینه   دشمنی    مفقود  شد

با تو حب دوستان   مانوس   شد

تو که ای رابط خوی   خوب    را

تو که ای بوی عجب مرغوب  را

عید فطر آمد تو ای  محبوب   را

باز باز    آمد    فلاح    روح  را

آن تو ببریدی    قرین    طاعتی

طاعت    انسان   ولایت     قادتی

جامه نو پوشد پدر  مادر  رفیق

دوستی همسایه ای  در هر طریق

گل بیفشان روز عید  فطر   را

شاد باش   ازاد   باش  آباد   را

خوی خود با کودکان هوشیار   کن

عید    عید   بچه ها  بیدار  کن

در عبادت سوی مفلوکان رسی

بار داری  کار  داری  آن  بسی

رمضان ای ماه رحمت در مکان

ساختی انسان با صد   روح  و  جان

گوشت تر سنگی شود در   کوهسار

روح    تو  امال در   حب  بهار

باز ما  در     انتظار   رحمتیم

سالروز گشت تو  در   نعمتیم

تو زصد دکتر شفای    طالبان

تو زصد حاکم    امیر   مومنان

باز می بارید رحمت از صلات

وقت اذان غروب از هر  جهات

/ 0 نظر / 3 بازدید