تهدید

تهدید
به مرگ تهدیدم نکن
من نمی میرم
تا در گوشه ی آسمان
روحم حک شود
شبها به قرص ماه نگاه کن
ببین
دلم لبخند می زند
دوستت دارد
قدر نشناسی
می دانی بارها
با اشک در نماز
زخمِ دلت را شستم
ولی پاک نشد
چون استخوانت پوکیده
از شراب تلخ مزاجت
می گویم بمیر
قبل از سوختنِ چلچراغِ آرزویت
و مزه ی شکست را بچش
حتما خورشید تمام صحنه ها را ضبط و پخش می کند
جاسم ثعلبی (حسّانی) 09/05/1392
/ 0 نظر / 2 بازدید