فصل المدرسه / فصلِ مدرســـــه


 

 

خلص
وکت العطله و اشتد العزم

اتهیت الاطفال فصل المدرســـــه

جهّزت
کتب او دفاتر للذهـــاب

قیدت
بلصف ریاضه او هندسـه

***

قادرانه
الشتاء و اتانه الخریــــــف

سقطت
اوراق الشجر فرشت الگاع

صفره
سفرتنه اصبحت اول صباح

شدّت
اعیون الغضب باخر متـاع

***

طلعت
الشمس الحبیبه امن الشرق

نورها
ساطع لزم درب الظـــــــلام

شالت
اهموم المچبیه اعلی الگلوب

قادرانه
الضیم و اغیومه ابختـــــام

***

اولاد
عطشانه تقادر للشطـــــــوط

تشرب
ابمای العذب زمزم هــواه

استاد
بلصف ینتظر جیت الحبیب

طالع
اسمه بلدفاتر ما لگــــــــاه

***

اشگد
جمیله الدیره البیهه شباب

تارکه
ابیوت الاهالی او ترتسم

ابهمّه
تتحاشد او تدرس بلعلوم

مو
تفاخر کسب غیره او تبتسم

***

گوم یا
طالب وصل وکت الذهاب

فتح
باب المدرسه البابا حظــــر

والمعلم
جالس او ینظر سماک

والمعاون
واگف ابدرب الخطر

***

یا
عزیزی دیر بالک بلـــدروب

جیّتک
للمدرسه اتوجّه صحــیح

عاین
السیّاره و الموتر سیکـــل

لا
تردمک خوفی منک لا تطیح

***

حافظ ابکتبک
او جهّز عدتـــــک

لا
تخالط طفل ما عنده شعـــــــور

صاحب
الزینین و الشاطـــر دواک

ناجح
احسب روحک ابفرحه تزور

***

یا بعد
روحی اوصّیک ابکــــــلام

حطه عد
عیناک  و اتوجّه لی زین

احترم
کل استاد و امعلم الدروس

تدری
ارضه نابعه منهه الحنــین

***

لا
تناسی اقرا و اکتب کل دروس

صین
صوت العلّمک و اتفهـّـمه

باوع
الصبّوره لامسهه القلــــم

تابع
التوضیح زین اتعلّمـــــه

***

یبنی
صک السانک الیبتر الناس

لا
تفشر خل ضمیرک حاکمک

اتکلم
ابجد او رخاوه و احترام

حتی لو
شفته عدوک ظالمـک

***

الوالدین
اتبع حچیهم مو خلاف

و
الهدف واحد یسیرونک ایّام

لا
تعاندهم او تندم یا دخیـــل

صیر
جنه الهم او طاوعهم تمام

***

ارد
انشدک و استمع یا هل ولـــــی

هم
تباشر ولدک ابکل مدرســـــه

واجب
اتراجع او تسئل کل دروس

و
الاخلاق المهم لازم تلمســــــه

***

جرب
الخوه او باشر هل طبیـــــب

و
المعلم ما اظن عنده قصـــــــــور

استاد
متخصص ابکل محنه او نجیب

ابگلبه
ما یاجد تکبر لا غـــــــرور

***

اختم
اشعاری ابصلاة اعلی النبی

الله
یستر هل شباب الزاهــــره

یغسل
اگلوب العطاشه بلصلاة

ابمای
زمزم من دموع الماطره

***

معنی:

فصلِ
تعطیلی گذشته وقـــتِ درس

سروران
آماده گشته مدرســـــــه

جور
کردن دفتر و کیف وکتـــاب

ثبت
نام در ورزش و درهندســـــه

***

فصل
سرما را گریزان رفته اســــت

چونکه
پاییز آمده برگِ خـــــــزان

سفره ی
زردی شده اولِ صبــــــح

چشم
بسته خش خش برگش نهان

***

خطِ
زردی روشنی زد در طلوع

نور آن
پویا و تاریکی بریــــــد

پاک
کرده غم  که دلها شادمــان

ابرهایِ
مرده در رویا ندیـــــــد

***

سروران
تشنه به سوی رودهــــــا

آب
صافِ زمزمی نوشیده انــــــد

استاد
در کلبه به چشم انتظـــــــار

گشت
اسمش در ورق بوسیده اند

***

چه
قشنگِ جایی که دانش گراست

زندگی
را گر فدای پـــــــرورش

با
تلاش و کوشش وصبر و جهــاد

بی
تفاخر کسب کرده دلبـــرش

***

پاشو
شاگردم که وقتِ رفتنت

باز
کرده بابا درب مدرســــه

منتظر
مانده معلم در کلاس

آن
معلم دوستدارت دربسـه

***

حواست
باشه ز هنگامِ سفـــــر

با توجّه
راه را جویا کنـــــــی

چشمِ
خو را باز کن ای قاصدک

خود رو
و ماشین را پیدا کنـی

***

کیف و
اموالت نگه دار از غریـــب

با
رفیقان بدی همراه نشــــــــــو

با
زرنگان دوست ماندن بهتر است

توی
شادی های نم گمراه نشو

***

گوش کن
حرف دلم فدات بشم

باشه
در قلبت بماند یاد بــــــود

احترامِ
دیگران رسمی بـــــــود

با
صدایِ دلربایش دل گشــــود

***

درس
خواندن پله ی پیروزی است

گوش کن
حرفِ معلم با ســـــرور

چشم در
تخته نما هر چه نوشــت

هوش و
قلبت را فدا کن بی غرور

***

با تو
فرزندم ببند آن غیبتــــــی

حرف بد
زشتِ غذایِ ابلهــــــان

با
کلام عاشقانه یار بــــــــــاش

گرچه
همصحبتِ تو شد ظالمان

***

همرهِ
دردِ پدر مادر چه خـــوب

هدفِ
آنها بدان دور از خلـــاف

دشمنی
کردن با آنها آتش است

در بهشتت
قصر گم گشته مضاف

***

از تو
می پرسم بگو ای ولی جان

رفتی
دید و بازدیدش تا به حال

سر زدن
نزدِ معلم واجب اسـت

خالی
مانده از جوابت این سئوال

***

سر بزن
پیشِ معلم او پزشـــک

فکر
نکن این قافله اهلِ گـــناه

فردِ
متخصص و در کارش نجیب

بی
تکبر باطنش ترس از خـــدا

***

ختم
میدم شعر خود را با صـــــلات

خدا
یارِ این جوانانِ غیـــــــــــــور

با
نمازش قلب ها را شستشـــــــو

/ 0 نظر / 3 بازدید