خواب

 

خواب بودم

روحم خارج از تنم

به هر جایی که می خواست رفت

ومن اسیر انم

به هر جا خواست رفتم

از نقطه ای به نقطه ی دیگر

از دیاری به دیار دیگر

ازادی در خواب چه زیباست

هیچ دیوی مانع نمی شود

هیچ حریمی نمی تواند مرا نگه دارد

گاهی در جمع خانواده ام

که در یک ان جای دیگر تغییر مکان می کردم

روحم صدای خراش دهنده ای شنید

در ان مکان به دنبال صدا گشتم

سر گردان و حیران

از فرسنگ ها با سرعت

به درون جسم برگشتم

ان اوا به من نزدیکتر شد

در حال خودم نبودم

روحم سراسیمه و توهم نمی دانست

چگونه باز گردد

در یک ثانیه روحم در جسم جای گرفت

کودکی کنارم یافتم

که با صدایش بیدار م کرده بود

تا هم بازیش شوم

/ 0 نظر / 2 بازدید