تجسّس

 

دیدبانی
، دیدبانی ، دیـــــــدبان

رویِ
تله ی دلم نشســـــــتی تو

نمی
دونی ساده ام و بی زبــــون

با
تجسّس همیشه دل بستی تـو

***

گیر
افتادی دلم نارنجـــــــــــــــکِ

با یه
حرفت منفجر میشه تنـــــــــم

شکِ تو
می سوزِ با آتـــــــــشِ درد

فکر
کردی سایم و همچو صــــــنم

***

وقتی
دل بستی بخون آخـــــر کلام

عشق
سختِ بازیِ کوچه که نیسـت

شرطِ
دل دادن و جان کندن یکــی

زیرکی
سایه به سایه چاره چیست؟

***

همه جا
نوشته لا تجسّـــــــسوا

نام
غیبت دور کن بعضٍ لبعض

اتحبُ
تاکل الحم الحــــــرام

میتاً
غیبتکَ تهلک العــــرض

***

توی
کوچه من وردِ زبون شـــدم

با
مسافرایِ درد قصه هـــــــات

با بگو
مگویِ بازار و تو پــــارک

محرم
رازی شدم بین لبــــــات

***

عشق
چون پیچ است و عاشق مهره رو

روی هم
میلی به میلی بسته شــــــــد

یه
شیار از پیچ اگه هرزه شــــــــــود

ریشه
بین عشق و عاشق کنده شـــــد

***

اگه
عاشقم شدی این و بـــــــــدون

مکر و
حیله دور کن از سرنوشــــت

شک و
تردید بر طرف کن از دلـت

قلبِ
ناباورِ تو بی خود نوشـــــــت

***

من
زلالم آب پاکِ زمزمـــــــــم

خاکِ
پایت ریخت چاهم بد نبود؟

نکنه
صیّاد ما هی ها شــــــــدی

آب من
صافه برو تو گل آلـــود

***

نکنه
قصدت من و گول بزنـــــــی

دل
نشسته بارها با درد و غـــــــم

تو
کتابِ زندگی نقطه شـــــــــدم

از
بچگی ها خوردِ دل ظلم و ستم

***

تو برو
جنگل پی صید و شـــــــــکار

نمی
خوام تو تورِ دل اسیر بشــــــی

از خدا
می خوام به تو خوش بگذره

مثل من
دبیر و سر بزیر نشــــــــی

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 21/06/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید