صیّادِ بی رحم


 

تو می
خندی و من در حزن و اندوه

دلم صد
پاره کردی با نگاهـــــت

نزن
صیّاد تیرت در خطا رفـــت

نبخشیده خدا
ظلم و گناهـــــت

***

یه
سیمرغی تو جریانِ هوا رفـت

به
دوربینِ حسادت کشتی سایه

پیامِ
آشنایـــــت دل فرودش

پسندیده
شکایت با گلایــــه

***

نشانت با
هدف سر کج فرو رفت

تو با
اسمِ رفاقت جا کشیــــدی

خیانت در
دروغت آشکار شــــد

از آن
روزِ ازل تو دل بریـــدی

***

نمی دانم
دو دل داری و چنگــــال

به چنگِ
پا و ناخونت نمـــــردم

دلم در
آسمانت رفته پــــــرواز

از آن
مزه ی بد پختت نخـوردم

***

بکش دارِ
طنابت بر گلویـــــــــــم

منُ
سالها تو آغوشت گرفتـــــــــی

تو مثلِ
سرطان پیچیدی قلبـــــــم

نه شل
کردی نه خیلی سفت سفتی

***

ببین
دنیا موقت کار وبـــــارش

برو
آینده بنگر آخـــــــرت را

بسوزد هر
چراغِ ســـــازگاری

ولی
خورشید فروزد دلبرت را

***

نه نقدی
داشتم نه حرفی نو بود

ولی کشتی
دلم با حرفِ ســــاده

اگر
دوستم نداری آنچنـــان گو

دلت حرفِ
نهایی را نــــــداده

***

ولم کن
در جهانی بی ســر و پا

نه سر
دارم نه پای راه رفتـــن

وداعت در
دلم با رعدی غرّید

خدا خافظ
ندارم وقتِ گفتــن

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 06/12/1391

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید