شعر زلال جنة الفردوس / بهشت فردوس( فارسی و عربی)

 

هستم و سر مستم

در قلبِ تو افسار دل بستم

شهر ودیارت همچنان چون جنة فردوس

دل عاشقانه می کشد دستم

حرمتش نشکستم

معنی :

سکران انه ابحبک

ضمنی السدرک آه وحق ربّک

دارک عمامک بیت الی یا جنة الفردوس

الحب نهض جر ایدی الی گلبک

ما خالفت دربک

جاسم ثعلبی (حسّانی) 07/10/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید