غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

نـــمـــی دانـــــی؟ = مــــاتـــدریـــــن؟
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٠
 

ما تدرین زرّفتی الگلب مـــــــــرات

او کل مره اشتکیت او ما تشچینـــــــی

ما تدرین متروس الگلب حصـــــرات

او کل حصره تعادل حفنه بسنینــــــــی

ماتدرین کل هجرچ سبب لوعــــــات

صکی السان حبچ لا تبچینــــــــــــــــی

لا تحچین بسچ لل ابد هیهـــــــــــات

کرهتچ من زغر لا لا تلولیلـــــــــــــی

الضمیر اشتاق لچ یتذکر الحـــــــــظات

ابنور اهواچ دایخ لا تمرینــــــــــــــــــی

هربنه او ضل جسم ممدود بل ساحات

محد گال مجروح او یتچیلــــــــــــــــــــی

الحد من یا ولف تتعده بل نظرات

من اسهام رمشک نبل تر مینــــــی

تواعد بل کلام او ما تجی بل ذات

حدر کتر الندامه هدمت حیلــــــــــی

تعتب من بعد و الخاطر النکبـــات

وکت الصدگ تتحایل قدر لیلــــی

ظلینه ابحبک سمچ تحت اسبـــات

بس امطرز او مضوم مندیلــــــــی

 

معنی:

 

نمی دانی دلم سوراخ گــردیــــــــــــده

و هر باری بگم تو شاخ زرگـــــــــــیری

نمی دانی دلم حسرت زده بسیــــــــــار

که هر حسرت معادل عمر یک پیـــــری

نمی دانی که هجرت شـــــــده دردی را

ببند آن آشنا آهت ثمر گیـــــــــــــــری

نساز آن مرکب بی نام هجـــــــــــرم را

که از نوزادیم لا لا نظر سیــــــــــــــری

دلم در خاطرات مست دیـــــــــــدارت

در آب باتلاق مستمر گیــــــــــــــــــری

نهم اشک چشم باران رودت شــــــــــــد

مجروحم چه کس پیدا به در گیـــــــــــری

تا کی ای دلا با چشم تیـــــــــــــــزت را

درون قلب من تیری به سر میلـــــــی

هر وعده که دادی من همان جــــــــا را

به گلزاری نهیدم دیر  تبدیلــــــــــــــی

می نالی از این جور زمانـــــــــــــــه را

وقت راستگویی شد خطر کیلـــــــــــــی

درون عشق تو ماهی شدم در زیـــــر

یک ظرف طلا چو مار در سیلــــــــــی

 

جاسم ثعلبی  15/11/1390

تصویر شاعر= صوره من الشاعر