غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

آه یبویه

                                            

            آ یبویه

 

الدهر ظالم غفل   جانه   و  شتنه                  او حرگ بیت الملفینه   و  شتنه

 

نبت رمحه ابچله او مرمر و شتنه                  او بگینه اخلاف عینک بل اذیه

 

آه یبویه ویلاه ذیچ امحبتک     ویلاه یا    ملگاتک

 

نتمنه دارک بلگلب یا هل گلب چاوینهن ضحچاتک

 

خالی بگت دار العزاء بس  بل   صور   شوفاتک

 

الیذکر   حبیبه  ابهل   وکت   یتحیر  ابگعداتک

 

چلمه   ولو  تنطق  سهل   احجارات   مفتراتک

 

انحب او بس حادی الضعن و اضغط علی احلامی الگبل ایراونی بس نظراتک

 

انهت ابنهته ابکل جهد

 

امچفن یبویه او بل گبر

 

 ا بصخر او حجر و اترابه

 

رادت الخالق من یحب عبده یطع بسماتک

 

ویلاه یا وملگاتک      ویلاه یا ضحچاتک

   

ویلاه یا گعداتک       ویلاه یا نظراتک

 

آیبویه        آیبویه 

        

  والحسف مرمرنی ترا

   

 ماوفیت کل ما فاتک

 

مندوم واعذرنی ترا ما ناسی احچایاتک

 

انت العزیز البلگلب مدفونه تعلیماتک

 

سامحنی وکت الموزمه لو قصرت

 

منک یبویه  کل    کراهه  ماشفت

انته  الاستاد   ابمکتبک   اتعلمت

 

ما شفت بل عالم ابد من هل فکروالایثار

 

یشهد لک الفلم الذی باقی الک بل تذکار

 

موانه احبک یا بدر  کل الربع تفدالک

 

ویلاه یا ملگاتک ویلاه یا ضحچاتک