غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

روی ماهت

 روی ماهت

 

شبی در خواب دیدم روی ماهت

پریشانم ز گیسوی سیاهـــــــــت

چنان غرقت شدم ناگه به زودی

نمای عشق تابیدی به راهــت

*****

بیا یارا دلم شوریده امشـــــــب

بیا عشقم به لب تابیده امشب

هزاران بار غلطیدم تو رفـــــتی

گمانم گل سرت جوییده امشب

*****

شبی در خواب دیدم در کنارم

لب قبرم نشستی در مـــزارم

نگاهت میخ زد سنگ صبورم

از آن باد خنک زد در دیــارم

*****

دمی در بحر تو رفتم و خفتـــــم

کمی از زهر تو خوردم و مُردم

اگر عمری بنوشم شهد لبخــــند

درون گورم صدی جانم سپردم

*****

شبی در خواب دیدم خفته بودی

زعشق رد شده تک جسته بـودی

چرا دیوانه ی زارت کشـــــیده

چرا با یک خطایم مُرده بــــودی

*****

بیا دل در تبت سوزیده بــــــارش

بیا گل در غمت شوریده کــارش

هزاران وعده دادی دلبـــــران را

از این بی مهریت پوسیده خارش

*****

دعا کردم تو را وقت نمازم

فدایم دلربا بختت بســـــازم

ولاکن بر سر کوهت نــوا زد

درون کلبه ات سختت بنازم

 

جاسم ثعلبی 22/11/1390