غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

موال و ابوذیات جدیده لل شاعر جاسم ثعلبی الحسانی

 

سور الزمان انهدم وابگلبی وگف عتبته

طشاره وسط القلم نادانی اباسف عتبته

تدری ابضمیرک ندم کلمنی او نسف عتبته

 

والجرح مالوم ما ینسد بالف میبره

لو یضل طول العمر من ظلمه اباسف میبره

جبرانی بمحبته قابلنی او  لقف میبره

 

شفت المرار ابعشرته کلهه ابامانی او مکر

کرانی وسط الگلب بل دم سبحانی او مکر

حسبالی من عشرته راضی انه و اجانی مکر

 

زمانی گذریته اویاک بهواک

علی شاطی البحر فرگاک بهواک

انه الباهیتک ابسلواک بهواک

عزمنی او جیت سد بابه علیه

 

الف وجعه شفت منک و زارک

کتلنی اسوارک او زلفک و زارک

احب بل گلب ارسم لک و ازرک

سجین او بل گلب حتی المنیه

 

فرگت الزلف من نورک و عیناک

اچم مره انکست عهدک وعیناک

من ابعید شع مکرک و عیناک

ما تنعدل طبعک مر علیه

 

تمنیت اگعد ابگلبک و اراویک

همومی ما اری الغیرک و اری فیک

ما اروی طبع غیرک و اراویک

قشیم ادخلت حبک نار الیه

 

ما حبیت غیرک لا تسلنی

الگلب سلو ابزمانک لا تسلنی

خلینی ابحبک لا تسلنی

عدل واشتم هواک ابهل دنیه

 

شردت ابعید من طبعک ولا اعود

ولا گطعیت من زرعک ولا عود

ابهواک امچردس ابداری ولا عید

اعید من تدگ بابی علیه

 

دخت من کثر صب دمعک و سهراک

انسجن لل ما فتح بابک و سهراک

خلینی اگعد اگبالک و سهراک

تضل شهرین تنظر بس علیه

 

دخلنی الشیب من زغری و قر لی

دریت ابرفعته لیه وقار لی

سئلته من نبع سدری و قار لی

یگول اشتاق لا تبغی اباذیه

 

عافانی اخی و اهلی و عمای

لا خی القبل فکری و عمای

بس بل نظم تم سهری و عمای

ترکنی الشوف من قصبن علیه

 

للشاعر جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری

01/11/1390