غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

انشوده عید شعبنه

 

عید شعبنه عید . عید شعبنه(2)

ابجیت الامام المقدام                   وانجله منه الظلام             او عید شعبنه(2)

بهمن یزهی کله اورود                کل یوم و کل عام ایعود    لاوین الیوم الموعود

نوصل املنه                نوصل                نوصل املنه

عید شعبنه    عید  عید شعبنه (2)

ابجیت الامام المقدام   عید شعبنه(2)

 

نحن جنود الثوره     والوطن کله انوره         نشتل اورود  الحمراء   بل وطن کلنه

عید شعبنه عید  عید شعبنه (2)     ابجیت الامام المقدام عید شعبنه (2)

 

یا معتدی یا قدار        یا عدوی یا محتار         وین الدرب یا ستار

ازلف دربنه           ازلف          ازلف دربنه   

عید شعبنه     عید    عید شعبنه(2)        وانجله منه الظلام او عید شعبنه(2)

 

جندی و اتدرب کل یوم       من حقی اخذ بل لوم        گلب العدو ظل مالوم 

وانلومه کلنه           و انکصره کلنه             وانلومه کلنه (2)

عید  شعبنه    عید        عید    شعبنه (2)

تزهی ارضنه   تزهی     تزهی  ارضنه(2)

و اتهلهل اطیور السماء ابنصرت شعبنه(2)

                                      

                                       انشوده  بهمن

 

بهمن ینور العین یا عز الاحرار                    

بیک الفرح والشوگ یا دار الاغیار

منک فرحنه      ابجیتک نجحنه     ایعودک النه      

انته العزیز الیوم  و انته ابن الابرار(2)

 بهمن یا نور العین یا عز الاحرار (2)       بیک الفرح والشوگ یا دار الاغیار(2)

 

 

فرحانه اهلی الیوم ابجیت السعاده

کلمن یشارک فیک خاخذ مراده

میسوره کله      ابمجمع حفلهه   

ابهای التریده الروح  یا سر الاسرار

بهمن یا نور العین یا عز الاحرار (2)        بیک الفرح والشوگ یا دار الاغیار(2)

  

 

قادتنه موجودین و اهل الدیانه

عل عدو متحزمین و اهل الخیانه

ما وسفه عدنه         نوگف ابحدنه       کلنه اتحدنه  

یا عدو یا غدار انه ابن الانصار

بهمن ینور العین یا عز الاحرار(2)    بیک الفرح والشوگ یا دار الاغیار(2) 

 

 

 

جندی و معلم دوم کلنه جنودک

یا وطن یا محبوب نحمی حدودک

نبذل ادموم اعلیک او نزهی ورودک

یوم الردتنه     نحمی شملنه      

او نشتل اورود الوان کلها من الازهار

بهمن یا نور العین یا عز الاحرار (2)       بیک الفرح والشوگ یا دار الاغیار(2)

 

 

 

اذکر اجنود احسین یوم الحرب صار 

استشهدوا ویاه با حومه والدار

اجنودک وطنه      وانشد عزمنه     یوم الحضرنه        بیک انتصرنه   

یا سیدی عیناک انطشرها طشار (2)

بهمن یا نور العین یا عز الاحرار (2)       بیک الفرح والشوگ یا دار الاغیار(2)